PR

大快朵颐

大快朵颐(dà kuài duǒ yí)

意味:ガツガツ食う、急いでかき込む

例:今天晚上就又烤肉大快朵颐了
「今日の夜もまた焼き肉をガツガツ食った」
例:自助餐,大快朵颐吧
「食べ放題、ガツガツ行こうぜ」
例:上班之前在连锁牛丼店大快朵颐补充能量
「出社前に牛丼チェーン店で急いでかき込みエネルギーを補填する」

捜狐から引用