PR

全球共享流感数据倡议组织

全球共享流感数据倡议组织(quánqiú gòngxiǎng liúgǎn shùjù chàngyì zǔzhī)

意味:GISAID

GISAIDは、Global Initiative on Sharing Avian Influenza Dataの略語。