PR

柔粉色

柔粉色(róu fěn sè)

意味:薄ピンク

粉色=粉红色。

霧粉紅色(wù fěn hóng sè)「ミストピンク」
霧紅色(wù hóng sè)「ミスティローズ」
灰粉紅色(huī fěn hóng sè)「ペールピンク」
花瓣粉色(huā bàn fěn sè)「ペタルピンク」
桃紅色(táo hóng sè)「ホットピンク」
婴儿粉色(yīng ér fěn sè)「ベビーピンク」
兰花粉色(lán huā fěn sè)「オーキッドピンク」
玫瑰雾色(méi guī wù sè)「ローズフォグ」
杜鹃花色(dù juān huā sè)「アザレアピンク」
迷迭香粉色(mí dié xiāng fěn sè)「ローズマリー」
淺珊瑚紅色(qiǎn shān hú hóng sè)「コーラルピンク」
蘭花色(lán huā sè)「オーキッド:洋蘭色」
亮珊瑚色(liàng shān hú sè)「ライトコーラル」