PR

条条框框

条条框框(tiáo tiáo kuàng kuàng)

意味:厳格な規則、ガチガチのルール

思想や行動を制限する規定、制度、不文律などのこと。

例:我不想再被这些条条框框约束了
「私はもうガチガチのルールに束縛されたくない」
例:员工守则上的条条框框的规章读完,不敢上班
「従業員が守るべき厳格な規則を読んで出勤したくなくなった」
例:我想被尊重和包容,不想被你的条条框框束缚
「私は尊重と包容されたい、あなたにガチガチに束縛されたくない」